Hvordan fungerer vi demokratisk som paraplyorganisation for selvstændige sportsforeninger?

I Shindenkan har VI en åben kommunikationspolitik

Hvordan er den demokratiske funktion og struktur i Shindenkan?

Shindenkan forbundet består af en sammenslutning af selvstændige lokalforeninger omkring en fælles formålsparagraf, vedtægter, retningslinier og fælles pensumhåndbog. Den årlige demokratiske generalforsamling, beslutter en fælles overordnet 5 års strategiplan som understøttes af 5KPI som styringsværktøj. Den nuværende strategiplan er fra 2022-2026.

I Shindenkan afholdes årligt først de lokale generalforsamlinger og derefter de nationale. Formålet med denne demokratiske struktur er, at alle skal have størst mulighed for at blive hørt.

Siden 2009, hvor Shindenkan rundede 665 medlemmer, består de årlige nationale generalforsamlinger af delegerede, som er demokratisk valgte repræsentanter fra hver enkelt medlemsforenings lokale årlige generalforsamling. Der er derfor et delvist agendasammenfald imellem de lokale som nationale generalforsamlinger, således de demokratiske processer optimeres. Sådan er det i de fleste større kultur og fritidsorganisationer i Danmark.

Alle medlemsforeninger af Shindenkan er demokratiske og selvstændige. Som kommunalt godkendte lokalforeninger, har alle egne årlige generalforsamlinger, demokratisk valgte bestyrelser, udvalg, CVR-numre og foreningsbanker.

Det er ikke et krav at Shindenkans selvstændige medlemsforeninger er medlem af DGI eller DIF. Men de fleste er det. Siden 2004 har dette været et lokalt beslutningsanliggende for alle medlemsforeninger af Shindenkan forbundet. 

Det er et krav, at alle medlemsforeninger som demokratisk søger optagelse i Shindenkan forbundet og demokratisk bliver optaget, alle er ligeværdige og fuldgyldige medlemmer. Det betyder at alle respekterer og accepterer demokratiets spilleregler med udgangspunkt i en skandinavisk international kulturtradition. Dette indebærer, at den øverste myndighed i en forening eller sportsorganisation, har udgangspunkt i den årlige generalforsamling med demokratiske flertalsbeslutninger, som honoreres.

Shindenkan følger de kommunale, bankernes og DGI-DIF´s foreningsregler og retningslinjer.

Vi følger både de kommunale, bankers, som DGI/DIF regler og retningslinjer på foreningsområdet, da hver kontrolinstans lægger hovedvægt på forskellige parametre det sidste årti. Dette gælder både økonomi, regnskab, gældsposter og de ledelsesmæssige skismaer og beslutninger, såsom; Hvor er vi nu? Hvor skal vi hen? Og hvordan?

Den røde tråd følger de nationale generalforsamlingers (GF’s) fælles vedtagne 5 års strategiplan, som er baseret på alle de lokale medlemsforeningers selvstændige generalforsamlinger. Ud fra de demokratiske diskussioner, dannes og tilpasses den næste 5 års strategiplan. Denne styrede proces har sikret Shindenkans succes og er rollemodel for mange andre tilsvarende sportsorganisationer nationalt som internationalt.

Shindenkans forbundsbestyrelsen 2023-2025/28.

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

Shindenkan forbundet består af en sammenslutning af selvstændige lokalforeninger – der støtter op om en fælles formålsparagraf 😊.

Vores “Buttom-up” demokratiske model, hvor alle de lokale medlemsforeninger opfordres til at afholde deres generalforsamlinger før de nationale, er med til at forstærke og sikre alle medlemmer og medlemsforeninger muligheden for at blive informeret, inddraget og hørt i den demokratiske proces i Shindenkan. Det letter nemlig også foreningsarbejdet for de demokratisk valgte nationale som lokale bestyrelser i valgperioden, som i Shindenkan er frivillig og ulønnet.

Det er en kendsgerning, at de fleste godt kan lide at høre under en større og gammel kampsportsorganisation som Shindenkan, men deres tilhørsforhold og egeninteresse er og bliver; lokalt. Sådan forholder det sig i næsten alle breddesportsgrene. Det er normalt anderledes for eliten. Dette faktum har vi erkendt og derfor afholdes der også en årlig GF information under det nationale sommerstævne, hvor medlemmer såvel som bedsteforældre, forældre, ægtefæller, søskende og venner deltager. Dette betyder ofte imellem 250-500 tilhørere.

Nationalt og lokalt afholdes der løbende informationsmøder igennem de demokratiske høringsråd (Repræsentantskabet). Dette sker typisk hvert kvartal eller efter behov. De demokratisk valgte nationale som lokale bestyrelser afholder normalt op til 6 årlige møder eller efter behov. Den tværorganisatoriske hovedbestyrelse (SOPORG) som forener forbundsbestyrelsen med Honbu Dojo bestyrelse (kompetencecentret) afholder løbende formelle som uformelle møder efter behov, ofte på ugentlig basis, på moderne vis.

Shindenkan hylder demokratiet, og generalforsamlingen vedtager en 5 års strategiplan, som understøttes af 5KPI som styringsværktøj.

Shindenkan har en åben kommunikationspolitik, som tilpasses de skiftende samfundsstrømninger.

Generalforsamlingen i år 2000 opgjorde medlemstallet til 45, og vedtog en ny strategiplan, som for første gang markant inkluderede breddeidrætten. I 2015 opnåede vi zenit med næsten 1.400 medlemmer, hvilket skabte store udfordringer ift. formålsparagraffen, vedtægter og for nogle af de frivillige og ulønnede arbejdskræfter på demokratisk valgte tillidsposter. De demokratiske generalforsamlinger stadfæstede derfor i 2016, at formålsparagraf, vedtægter og pensumhåndbogen er ens gældende for alle medlemsforeninger og medlemmer, og iværksatte standardiserede støttestrukturer gældende for alle. Denne beslutning var effektiv og afklarende. Efter Coronatiden opgjorde generalforsamlingen 2022 det samlede antal kontingent betalende medlemmer til 765.

Shindenkan har altid haft en åben kommunikationspolitik og derfor er næsten alt transparent igennem de demokratiske beslutningsprocesser. Men de ændrede samfundsstrømninger med udspring på godt og ondt i de teknologiske muligheder de sidste årtier, og menneskers mentale helbred efter tre års Coronakrise på godt og ondt, har markant ændret og skubbet til samfundsnormernes grænser indenfor normal adfærd, værdisæt, tillid, loyalitet og fortrolighed. Det er et samfundsmæssigt anerkendt faktum.

Det er derfor i tidens ånd absolut nødvendigt, at tage balancerede strategiske og taktiske hensyn i denne bevidste og hurtige ”IN-OUT – Facebook – Instagram – Selfie – Fake News – D-faktor – WOKE – Desinformation – Cancel” verden på alle samfundsniveauer. Således at hensynet er stabilitetsopbyggende og konkurrencemæssigt optimalt for Shindenkan efter generalforsamlingens vedtagne 5 års plan.

Alle lokale medlemsforeninger i det demokratiske Shindenkan forbund, har siden 1988 fulgt den skandinaviske sportstradition med navngivning af sportsforeninger. Bynavn + sportsgren. I Shindenkan har vi af hensyn til historietraditionen demokratisk besluttet; Jokokan + bynavn. Vi har valgt at gøre det simpelt, da alle medlemsforeninger træner samme japanske flersporede kampsportsystem; Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do.

Vi blev etableret i Danmark i 1967. Men i Japan har vi over 1.000 års samurai kampkunsthistorie. 

Du kan blive en del af denne historie.

Husk Generalforsamlinger, juni 2024
jf. udsendt agenda, retningslinjer og tilmelding maj, 2024

Shindenkan har altid haft en åben kommunikationspolitik og vi møder alle hvor de er og tager dem med på en rejse i en verden af flersporet kampssport.

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login