Shindenkan generalforsamlinger 2013 – de store træk

Den 24.maj, 2013 blev de årlige Shindenkan forbunds og Honbu kompetencecenters generalforsamlinger afholdt. Det var to spændende generalforsamlinger, da generalforsamlingerne skulle tage stilling til vedtægts- og strukturændringer for første gang siden 2000. Disse foreslåede vedtægts- og strukturændringer var allerede vedtaget til indstilling af forbunds- og Honbu dojo bestyrelser på grundlag af den nedsatte tværorganisatoriske projektarbejdsgruppe af 4. marts, 2013.

I perioden 2000 til 2013 har Shindenkan gennemgået en voldsom og meget succesfuld vækst fra 45 til ca. 1.100 medlemmer i forbundet – og forbundet vokser stadig.

Som alle meget kompetenceafhængige organisationer og generelt idrætsforbund i det hele taget, er arbejdsbyrderne i det frivillige foreningsarbejde som oftest baseret på få og ofte samme ressourcer. Dette gælder både store som mindre DIF og DGI specialforbund.
En kampsportsorganisation er særdeles kompetenceafhængig, så det er her særdeles gældende, da disse forbund netop er opstået pga. og omkring et fagkompetencecenter.

Det samme er gældende i Shindenkan, som har et internationalt anerkendt kompetence center, som har vakt international opmærksomhed og sat nye innovative standarder indenfor undervisning, modulopbyggede uddannelser og strømligning af flersporede videns kompetencer.

Den voldsomme vækst har gjort, at det har været påkrævet at rette fokus imod en mere strømlignet og transparent organisationsstruktur, men stadig således, at fagudviklingsmomentet stadig vil fungere i en symbiose med forbundet. Derfor blev der nedsat en tværgående organisatorisk projektgruppe med demokratisk valgte medlemmer, fra både forbund som kompetencecenter. Projektgruppen har undervejs søgt rådgivning hos både DIF, DGI, KL, juridiske eksperter, faglitteratur, andre idrætsforbund og anden uvildig rådgivning.

Projektgruppens hovedanbefalinger til den nye organisationsstruktur, var en transparent og klart adskilt struktur imellem forbund og kompetencecentret Honbu dojo, som skulle undgå personsammenfald og spekulationer om inhabilitet i beslutnings- og økonomiprocessen. Denne nye struktur skulle optimalt fremme og understøtte Shindenkan strategiplan2020.

For at opfylde strategiplaner succesfuldt og ressourcebesparende, er det vigtigt at undgå adskilte ”osteklokker”, som suboptimerer og modarbejder hinanden. Derfor foreslog projektgruppen en mere optimal koordinering imellem organisation og system, som er altafgørende i en kompetenceafhængig organisation. Derfor skulle den nye forbundsbestyrelse, som Honbu kompetencecenters bestyrelse, demokratiske vælge deres repræsentanter til et nyt dagligt tværorganisatorisk koordinationsudvalg.

Det hænger også godt sammen med, at hver enkelt medlemsskole af Shindenkan forbundet, allerede på deres respektive lokale generalforsamlinger har indstillet deres kandidater til opstilling og valg på forbundet generalforsamling, som er øverste myndighed i hele Shindenkan organisationen. Disse kandidater er til hhv. forbundsbestyrelse og Honbu kompetencecenters bestyrelse.

Det er vigtigt at påpege, at Honbu kompetencecenter er en medlemsskole på lige fod med alle andre medlemsskoler af Shindenkan forbundet, og dermed også er underlagt forbundets vedtægter, regler og retningslinjer. Honbu kompetencecenter nyder dog en intern særstatus, da hele fagkompetencen fra denshograderne (4.dan sort bælte) ligger i denne medlemsskole. Sådan er det i alle fagkompetencemæssige forbund. Pga. denne interne særstatus, havde projektgruppen også en særskilt anbefaling for revision af denne medlemsskole af forbundet (læs senere)

Da alle medlemsskoler løbende var orienteret af projektgruppen igennem statusorienteringer, blev projektgruppen struktur og vedtægtstilføjelses/ændrings forslag vedtaget efter besvarelse af få uddybende spørgsmål.

Følgende blev valgt til de forskellige Shindenkan bestyrelser;

Forbundsbestyrelse, 2013-2015;

Forbundsformand/Kasserer; Martin Hansen, JKo / JSl
Næstformand; Søren Nielsen, JAm / SDKSkyt
Bestyrelsesmedlem; Søren Hansen, JFu / JBa
Bestyrelsesmedlem; Oliver Baggersted, JDr
Bestyrelsesmedlem; Matthis Isaksen, JFr
Bestyrelsesmedlem; Michael Nørgaard, JFr
Bestyrelsesmedlem; Karsten Nielsen, JSo

Honbu Kompetencecenter bestyrelse, 2013-2017;

Honbuformand/Kasserer; Kimu K. Bjarkmann
Næstformand; Jens Iversen
Bestyrelsesmedlem; Søren Nielsen
Bestyrelsesmedlem; Martin Hansen
Bestyrelsesmedlem; Kjeld Nyrup
Bestyrelsesmedlem; Claus Hansen

Ved første bestyrelsesmøde, vil begge bestyrelser konstituere sig og demokratisk vælge medlemmer til en ny 3-4 medlems hovedbestyrelse (Forretningsudvalg), således der kan reageres agilt i de daglige gøremål. Projektgruppen har anbefalet, at hovedbestyrelserne skal bestå af; formand, næstformand og udvalgsformænd/kvinde.

De respektive hovedbestyrelser vil derefter demokratisk vælge deres to repræsentanter til det nye tværorganisatoriske koordinationsudvalg, GF2013 vedtaget kaldet ”SOPORG – Shindenkan Organisation & Operations”.

SOPORG vil derefter arbejde underlagt forbundets vedtægter, regler og retningslinjer, og på givet opgave- og projektafgrænset prokura fra primært forbundsbestyrelsen, men også koordinerende med Honbu kompetencecenters bestyrelse og chefinstruktør, som er Shindenkan organisationens primære internationale fagkompetence.

Årsregnskaberne blev begge enstemmigt vedtaget. Den af projektgruppen anbefalede nye optimerede og transparente model for organisationsrevisor struktur med to eksterne og to interne revisorer for Honbu Kompetencecenter, samt uafhængigt økonomi- og udviklingsudvalg for løbende udviklingsgodkendelser i fagkompetencer til medlemmerne efter Shindenkans pensumhåndbog, blev vedtaget.

Opdateringen af Shindenkans strategiplan 2020, samt fortsættelsen af projektgruppen anbefalinger og arbejde, blev også enstemmig vedtaget.

Kimu K. Bjarkmann har efter knap 30 år som formand i forskellige lokale Shindenkanskoler omlagt sit hovedfokus til hovedrollen som oprindelig påtænkt i Jokokan/Shindenkan; International flersporet Kampkunststormester i den absolutte top i verden i dag. Som planlagt og effektueret løbende for mere end to år siden, vil Kimu K. Bjarkmann rette fokus på Honbus kompetencecentre som demokratisk valgt formand på Honbu GF2013. Men vigtigst internt for Shindenkan organisationen, og med absolut hovedfokus, om sin funktion som øverste chefinstruktør siden 1992 og Projektchef udvikler efter Shindenkan Pensumhåndbog siden 2000, til glæde for alle Shindenkans medlemmer og en organisation i fortsat kraftig vækst..

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login